تیکه کلفت مدیری به بازیگر زنی که با اصرار از او عیدی گرفت