خروج موجود عجیب الخلقه بلعیده شده از شکم مار پیتون!