عجائب هفت‌گانه یکیش اینه: مقایسه حجم نقدینگی در سال 92 و 95