انتقادات صریح حمید گودرزی از سینما در برنامه دورهمی