ببینید: وحشت مردم استکلهم از زیر گرفتن عابران پیاده