شکلک در آوردن خبرنگاری برای احمدی‌نژاد در حضور خود احمدی‌نژاد