نجات معجزه آسای پیرمرد پس از زیرگرفته شدن توسط مترو