پیاده کردن زوری مسافر از هواپیما رشته به خدا نکنید آقا این کارا رو